ในที่ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการรบกวนทางแพ่งในปี 2535